Aktualno

30.09.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-969/13 z dne 17. 9. 2015
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper odločitvi sodišč v zemljiškoknjižnem postopku. Sodišči prve in druge stopnje sta odločili o ugovoru oziroma pritožbi nasprotnega udeleženca, ne da bi pritožniku − predlagatelju zemljiškoknjižnega postopka – ugovor in pritožbo vročili v odgovor, prim čemer Zakon o zemljiški knjigi nima izrecnih določb o vročitvi ugovora in pritožbe.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

22.09.2015 Up-653/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 456/2015 z...
17.09.2015 U-I-68/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
17.09.2015 U-I-72/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
17.09.2015 Up-969/13 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 267/2013 z dne 3. 9. 2013 v zvezi s s...
10.09.2015 U-I-244/14 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZF...