Aktualno

25.04.2016
Odločba Ustavnega sodišča U-I-57/15, U-I-2/16 z dne 14. 4. 2016
Ustavno sodišče je na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani presojalo Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, in sicer v delu, ki ureja postopek ugovora zoper sklep o začetku postopka izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, kadar je tak postopek začet iz razloga, da pravna oseba ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register. Višje sodišče v Ljubljani je zatrjevalo, da je v tem delu zakon v neskladju s pravico do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, saj naj bi bili upniki v ugovornem postopku glede na izbrisni razlog neenako obravnavani.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

21.04.2016 U-I-166/14 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS...
21.04.2016 U-I-306/13 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur...
21.04.2016 U-I-46/16 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85...
14.04.2016 U-I-57/15, U-I-2/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
14.04.2016 U-I-10/16 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih ...