Aktualno

21.02.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-195/13, U-I-67/16 z dne 10. 2. 2017
Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi upokojenca, katerega zahtevi za ponovno odmero pokojnine ni bilo ugodeno. Po pravnomočnosti odmere njegove pokojnine se je izkazalo, da pri odmeri niso bile upoštevane razlike v plači za leta 1995 do 1997, priznane s sodbo delovnega sodišča. Odločitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so sodišča potrdila. Njihove odločitve so bile oprte na stališča, da pritožnik z zahtevo za ponovno odmero starostne pokojnine ne more uspeti, ker Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) ne ureja posebnega izrednega pravnega sredstva zaradi nepravilno odmerjene pokojnine.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

16.02.2017 U-I-96/15 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 i...
16.02.2017 U-I-228/16 Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načr...
10.02.2017 Up-71/17 Ustavna pritožba zoper preiskavo Javne agencije Republike Slovenije za vars...
09.02.2017 P-4/15 Spor o pristojnosti
09.02.2017 P-2/16 Spor o pristojnosti