Aktualno

16.10.2014
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-519/12 z dne 18. 9. 2014

V postopku z ustavno pritožbo je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da sodišče krši pravico pritožnika do obrazložene sodne odločbe in s tem njegovo pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, če za presojo očitkov posameznika, da gre za nezakonito in protiustavno pridobljene dokaze v tujini, na katerih temelji sodna odločba, najprej jasno ne postavi zgornje premise presoje, na podlagi katere potem opravi tehtanje in vrednotenje, ali je takšne dokaze dopustno uporabiti v kazenskem postopku.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

9.10.2014 U-I-43/13 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni...
2.10.2014 U-I-94/13 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bes...
2.10.2014 P-13/14 Spor o pristojnosti
2.10.2014 Up-46/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 139/2011 z dne 22. 9. 2011, sodba Vi...
25.9.2014 Up-455/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 704/2009 z dne 21. 2. 2013