Aktualno

18.10.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-849/14 z dne 27. 9. 2018
Ustavno sodišče je obravnavalo spor med pritožnicami, solastnicami zemljišč, in nasprotno stranko, pravno naslednico Združenega podjetja za distribucijo električne energije Slovenije, ki je na nepremičninah pritožnic oziroma njihovih pravnih prednikov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zgradilo daljnovod in dva srednjenapetostna kablovoda. Pritožnice so v prvi pravdi zahtevale od nasprotne stranke plačilo odškodnine zaradi protipravnega ravnanja, ker naj ne bi izpeljala razlastitvenega postopka oziroma postopka za omejitev lastninske pravice ter jim izplačala ustrezne odmene. Tožbeni zahtevek pritožnic je bil pravnomočno zavrnjen na podlagi ocene o zastaranju odškodninske terjatve.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

27.09.2018 Up-849/14 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2103/2014 z dne 15. 10. 2014 in ...
20.09.2018 P-2/18 Spor o pristojnosti
20.09.2018 Up-616/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 60272/2012 z dne 1...
12.07.2018 Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
12.07.2018 Up-134/15, U-I-29/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 Zakon o ...