Aktualno

15.12.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-168/15 z dne 30. 11. 2017
Pritožnika sta v ustavni pritožbi zatrjevala kršitev 14. člena Ustave in pravice iz 22. člena Ustave, ker je Vrhovno sodišče delno ugodilo le zahtevi za varstvo zakonitosti Albina Kordeža, ugotovljenih kršitev pa na podlagi instituta beneficium cohaesionis ni upoštevalo tudi pri pritožnikih. Ustavno sodišče je presojalo, ali je stališče Vrhovnega sodišča sprejemljivo z vidika načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave  oziroma ali pomeni stališče Vrhovnega sodišča nerazumno razlikovanje med pravnim položajem Albina Kordeža na eni strani in ustavnih pritožnikov na drugi strani.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

30.11.2017 Up-1033/17 Točka II sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 Odloč...
30.11.2017 Up-168/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014
28.11.2017 U-I-205/16, U-I-206/16, U-I-207/16, U-I-208/16, U-I-209/16 Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. ...
23.11.2017 U-I-113/15, Up-572/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 316/2015 z...
22.11.2017 U-I-88/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...