Aktualno

19.07.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-273/17, U-I-47/17 z dne 14. 6. 2018
Pritožnik je v stečajnem postopku nad naknadno najdenim premoženjem pravne osebe že drugič prijavil izločitveno pravico na isti nepremičnini. Sodišči sta jo zavrgli, ker sta zavzeli stališče, da je na istem predmetu oziroma nepremičnini mogoče izločitveno pravico prijaviti le enkrat, ne glede na to, da se ponovno prijavlja na drugi dejanski in pravni podlagi. Višje sodišče je namreč pojasnilo, da je za učinke pravnomočnosti sklepa o preizkusu terjatev pomemben le predmet, ne pa pravna in dejanska podlaga, na kateri temelji prijava.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

05.07.2018 P-2/17 Spor o pristojnosti
19.06.2018 Up-159/17 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 106/2015 z dne 23. 11. 2016 in sodba Upra...
14.06.2018 Up-273/17, U-I-47/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
06.06.2018 U-I-170/16 Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakon...
06.06.2018 Up-103/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 47016/2010 z dne 17. 10. 2013, sodba Višj...