Arhiv novic

AktualnoNovice

21.02.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-195/13, U-I-67/16 z dne 10. 2. 2017
Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi upokojenca, katerega zahtevi za ponovno odmero pokojnine ni bilo ugodeno. Po pravnomočnosti odmere njegove pokojnine se je izkazalo, da pri odmeri niso bile upoštevane razlike v plači za leta 1995 do 1997, priznane s sodbo delovnega sodišča. Odločitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so sodišča potrdila. Njihove odločitve so bile oprte na stališča, da pritožnik z zahtevo za ponovno odmero starostne pokojnine ne more uspeti, ker Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) ne ureja posebnega izrednega pravnega sredstva zaradi nepravilno odmerjene pokojnine.
Pravnega sredstva, ki bi omogočalo odpravo zatrjevane napake pri odmeri pokojnine, pa ne ureja niti Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se v postopku odločanja o pravici do pokojnine uporablja subsidiarno (249. člen ZPIZ-1). Prav tako niso bili podani razlogi za obnovo postopka po ZUP.

Navedena stališča so pomenila, da napake, do katere naj bi prišlo pri odmeri pritožnikove pokojnine, ni bilo mogoče odpraviti. Pri odločanju o pritožnikovi ustavni pritožbi se je tako zastavilo vprašanje, ali je bilo glede na naravo pravice do pokojnine (prvi odstavek 50. člena Ustave) dopustno, da ZPIZ-1 ni predvideval mehanizmov za odpravo napak pri odmeri pokojnine z učinkom za naprej glede na praviloma dolgotrajno uresničevanje priznane pravice do pokojnine. Ustavno sodišče je zato začelo postopek za presojo njegove ustavnosti.
 
V postopku presoje ustavnosti je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bil ZPIZ-1 v neskladju s prvim odstavkom 50. člena Ustave, ker ni urejal možnosti ponovne odmere pravice do pokojnine in spremembe pravnomočne odmere za naprej v korist upravičenca zaradi zmotnih ali nepopolnih podatkov o prejemkih, ki bi morali biti upoštevani po ZPIZ-1 za izračun pokojninske osnove. Ocenilo je, da zakonodajalec ob uveljavitvi ZPIZ-1 ni imel razumnih razlogov za oceno, da splošna ureditev pravnih sredstev po ZUP zadošča za uresničevanje pravice do pokojnine. To oceno je Ustavno sodišče sprejelo tudi ob upoštevanju dejstva, da je prav posebna narava pravice do pokojnine vodila zakonodajalca pri določitvi posebnega izrednega pravnega sredstva v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ/92) in Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 
Ker ZPIZ-1 ne velja več, je Ustavno sodišče le ugotovilo njegovo protiustavnost. Da pa bi omogočilo ponovno odmero pokojnine, je hkrati določilo način izvršitve svoje odločitve.
 
Ustavno sodišče je izpodbijane odločitve sodišč, ker so temeljile na ugotovljeni protiustavnosti ZPIZ-1, razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.
 

Datoteke

acrobat Odločba
[264.12 KB]
acrobat Delno pritrdilno in delno odklonilno LM dr. Korpič - Horvat
[298.08 KB]
acrobat Odklonilno LM Zobec
[228.54 KB]