AktualnoNovice

16.03.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-936/16 z dne 2. 3. 2017
Ustavni pritožniki so bili tujci, ki so v Republiki Sloveniji bivali na podlagi začasnega dovoljenja, ki se izda tujcu, ki mu je bilo dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji najmanj 24 mesecev, ker njegova odstranitev ni mogoča zaradi spoštovanja načela nevračanja. Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnikov zoper sodbo Upravnega sodišča in odločbe Ministrstva za notranje zadeve ter Upravne enote Maribor, s katerimi so bile zavrnjene prošnje pritožnikov za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanja tujca v Republiki Sloveniji. Ustavno sodišče je očitke pritožnikov presojalo z vidika 22. člena Ustave, ki zagotavlja vsakomur pravico, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev o njegovi pravici. 

Upravna odločba, s katero uprava enota odloči o prošnji za podaljšanje začasnega dovoljenja, je t. i. zbirna odločba. Zbirna odločba je odločba, ki je izdana s sodelovanjem dveh upravnih organov. Člen 51 Zakona o tujcih določa, da upravna enota podaljša začasno dovoljenje pod pogojem, da odstranitev tujca iz države zaradi spoštovanja načela nevračanja še vedno ni dovoljena, kar potrdi policija in če ne obstajajo varnostni razlogi.
 
Upravna enota Maribor je sprejela stališče, da vsa pravno upoštevna dejstva, ki so pomembna z vidika varovanja načela nevračanja, ugotavlja in ovrednoti Policijska postaja Maribor. Sprejela je tudi stališče, da je vezana na tako ugotovljena dejstva in oceno Policijske postaje Maribor. Ob takem stališču Upravne enote Maribor je bila možnost pritožnikov, da so se v upravnem postopku opredelili do ugotovitev Policijske postaje Maribor zgolj navidezna, saj navedbe pritožnikov in morebitna zaslišanja prič niso mogla vplivati na presojo upravnega organa, ki je pristojen odločiti o podaljšanju začasnega dovoljenja. S takšno razlago drugega odstavka 51. člena Zakona o tujcih Upravna enota Maribor ni zagotovila učinkovitega izvrševanja ustavnih procesnih jamstev iz 22. člena Ustave. Ker Ministrstvo za notranje zadeve in Upravno sodišče nista odpravila navedenih kršitev 22. člena Ustave, sta tudi sama kršila 22. člen Ustave.

Datoteke

acrobat Sklep
[174.03 KB]
acrobat Odločba
[319.26 KB]