Arhiv sej

AktualnoSeje

28.11.2017
Predlog dnevnega reda 32. seje Ustavnega sodišča ki bo 30. 11. 2017
Številka: Su-P-32/17-2
Datum: 28. 11. 2017

 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 32. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 30. 11. 2017, ob 9:30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 11. 2017 (Su-P-31/17)

2. Zemir Begič, Semič – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 186/2015 z dne 1. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3799/2010 z dne 23. 2. 2011 (Pravda, odškodninska odgovornost države, inšpekcijski ukrep prepovedi prodaje napitka) (Up-998/15)

3. Oto Brglez in drugi, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 45162/2011 z dne 8. 5. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 45162/2011 z dne 5. 9. 2012 in s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 45162/2011 z dne 29. 5. 2014 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 45162/2011 z dne 10. 10. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, plačilo premoženjskopravnega zahtevka) (Up-168/15)

4. Konfederacija slovenskih sindikatov in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 7. člena, osemintridesete alineje 8. člena ter prvega in drugega odstavka 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) in petega odstavka 6. člena, 42. točke 7. člena ter prvega in drugega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14 - ZPIZ-2) (U-I-93/15)
 
5. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot "Vrhloga-Šoštar" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 121/0, k. o. Vrhloga (Prostorske zadeve) (U-I-161/15)

6. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13; ZP-1) (Prekrški, pridržanje v prekrškovnem postopku, rok za pritožbo) (U-I-89/15)

7. Anton Marolt, Boštanj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 51451/2011 z dne 22. 1. 2015 (Kazenska zadeva, KD zanemarjanja otroka in surovo ravnanje, subjektivni odnos do ravnanja) (Up-258/15)

8. Metod Ropret, Brezovica pri Ljubljani – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)
(U-I-205/16)

Janez Sodržnik, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS (U-I-206/16)

Bogdan Gabrovec, Slovenj Gradec – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS (U-I-207/16)

Matej Erjavec, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS) (U-I-208/16)

Planinska zveza Slovenije, Ljubljana - poštni predali – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS) (U-I-209/16)

9. Aleksander Karakaš, Spodnji Duplek – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15 - ZSS) ter drugega odstavka 193. člena in prvega odstavka 73. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13 - PoDZ-1) (U-I-225/16)

10. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17). (Brez spora) (U-I-152/17)

11. BMA d. o. o., Litija – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07 - OZ-A) (U-I-203/16)

BMA d. o. o., Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 (Izvršba, izterjava denarne terjatve, zamudne obresti) (Up-923/16)

12. Tatjana Kirbiš, Limbuš – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 246/03 z dne 31. 1. 2005 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba) (Up-274/17)

13. Geoplin d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka, prve alineje drugega odstavka, petega in šestega odstavka 1a. člena, četrtega in petega odstavka 3b. člena, prve alineje prvega odstavka 4a. člena, prvega in tretjega odstavka 6a. člena in enajstega odstavka 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14) (Brez spora, Dostop do informacij javnega značaja) (U-I-94/15)

14. Družba Plinovodi d. o. o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 1.a člena, 3.b, 3.c in 4.a člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 6.a člena, enajstega in dvanajstega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) in 4., 5. in 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14) (U-I-95/15)

15. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (U-I-186/16)
 
16. Razno
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar