Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

04.10.2022

U-I-387/22

Zahteva za oceno ustavnosti 184. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19)


29.09.2022

U-I-386/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. točke Priloge 4 Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21 in 120/22) in 2. člena Uredbe o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 120/22)


28.09.2022

U-I-385/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena in 91. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 ) v zvezi z 10. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15)


22.09.2022

R-II-10/22

Prošnja za vpogled v spis U-I-220/22


20.09.2022

U-I-383/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19)


20.09.2022

U-I-384/22

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


19.09.2022

U-I-382/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2022)


16.09.2022

P-9/22

Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni


14.09.2022

U-I-380/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 49/17)


14.09.2022

U-I-381/22

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


09.09.2022

U-I-379/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena in 91. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 ) v zvezi z 10. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15)


07.09.2022

U-I-378/22

Pobuda za oceno ustavnosti pete alineje 8. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15 - ZBPP)


06.09.2022

U-I-377/22

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


01.09.2022

U-I-376/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20)


30.08.2022

U-I-375/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 242. in 292. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – ur. p. b. in 178/21 – popr. – ZFPPIPP)


25.08.2022

U-I-372/22

Zahteva za oceno ustavnosti 22.b, 22.č in 23. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 39/22, ZGas)


24.08.2022

U-I-371/22

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (Uradni list RS, št. 105/22)


19.08.2022

U-I-344/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


19.08.2022

U-I-346/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


19.08.2022

U-I-347/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)