Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.04.2017 U-I-56/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11.4.2016)
14.04.2017 U-I-55/17 Pobuda za oceno ustavnosti 184. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 100., 154., 158., 205. in 208. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)
10.04.2017 U-I-54/17 Pobuda za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP) v zvezi z 144. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15 - ZGO-1)
07.04.2017 U-I-53/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 14/2008), kolikor kategorizira javno pot "Kajuhova-Gajs" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 506/0, k.o. Pekel
04.04.2017 U-I-52/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,