Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

19.05.2017 U-I-82/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15)
19.05.2017 U-I-83/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)
18.05.2017 U-I-81/17 Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16), kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve poziva iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena
16.05.2017 U-I-80/17 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08)
12.05.2017 U-I-79/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)