Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

31.08.2017 U-I-135/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222 (Uradni list RS, št. 78/2010, 22/11 – popr., 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15)
23.08.2017 U-I-134/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZZZDR)
22.08.2017 U-I-133/17 Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke drugega odstavka 96. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16 (ZDoh-2)
22.08.2017 P-2/17 Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Mestno občino Ljubljana in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor
22.08.2017 U-I-132/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)