Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.06.2018 U-I-404/18 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega odstavka 44.a člena, četrte alineje drugega odstavka 44.c člena, četrtega in petega odstavka 44.f člena, drugega odstavka 44.i člena in drugega odstavka 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 in 46/17 - ZZDej)
11.06.2018 U-I-403/18 Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 113/13 - ZMZ)
11.06.2018 U-I-402/18 Pobuda za oceno ustavnosti 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
07.06.2018 U-I-401/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofa Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 - popr.), kolikor kategorizira lokalno cesto "Godešič-Reteče-Zg. Senica" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919, vse k o. Reteče
07.06.2018 U-I-400/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)