Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

25.05.2018 U-I-387/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 3. člena, petega odstavka 16. člena in devetega odstavka 19. člena ter priloge 1 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
25.05.2018 U-I-388/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18)
24.05.2018 U-I-386/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 43. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18)
24.05.2018 U-I-385/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
22.05.2018 P-4/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Ministrstvom za finance in Okrajnim sodiščem v Murski Soboti