Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

26.05.2017 U-I-87/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 146. člena, 148. in 149. člena ter tretjega odstavka 189. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 - ZASP)
25.05.2017 U-I-85/17 Pobuda za oceno ustavnosti 28. in 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 144. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 74. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 23/2005, 113/2005, 33/2007, 65/2008)
22.05.2017 U-I-84/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16), v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 1348/8, k. o. Bohinjska Češnjica
19.05.2017 U-I-82/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15)
18.05.2017 U-I-81/17 Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16), kolikor se v okviru druge alineje 1. točke četrtega odstavka navedenega člena nanaša na ustavitev postopka prisilne poravnave in izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka zaradi nepredložitve poziva iz 2. točke tretjega odstavka navedenega člena