Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

31.08.2016 U-I-154/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), kolikor kategorizira javno pot "Migojnice-Reber" (št. odseka 990911), v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovic
23.08.2016 U-I-150/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, 1. točke prvega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 27. člena in 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
22.08.2016 U-I-149/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04 in 42/06) in 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/12), kolikor kategorizirata lokalni cesti oziroma javni poti "Savski log-Zimsko kop. I" in "Savski log-Zimsko kop. II" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 444/18 in 444/29, obe k. o. Kranj
17.08.2016 U-I-144/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15)
12.08.2016 U-I-139/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14 – ZOdv)