Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.05.2018 U-I-375/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
15.05.2018 U-I-369/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/18)
15.05.2018 U-I-368/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12), kolikor kategorizira cesti "Ločen dol-Nežmah" in "Partizanska ul.-Jurišič" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 449/1, 451/3 in 501/5, vse k. o. Partizanska vas
14.05.2018 U-I-367/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke prvega odstavka 113. člena, petnajste alineje 2. točke prvega odstavka 113.a člena, prvega odstavka 113.b člena, 113.c člena, drugega odstavka 113.č člena, 113.d., 114., 115. člena in prvega in drugega odstavka 119. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13 - ZN)
14.05.2018 P-3/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor in Mestno občino Nova Gorica