Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.06.2016 U-I-115/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/03)
27.06.2016 U-I-114/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
17.06.2016 U-I-110/16 Pobuda za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in 47/15)
15.06.2016 U-I-107/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05)
15.06.2016 U-I-108/16 Pobuda za oceno ustavnosti 28. in 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP) in 144. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – ZGO-1)