Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

08.03.2018 U-I-114/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. in 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena ter 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski vestnik št. 16/05 - uradno prečiščeno besedilo)
08.03.2018 U-I-115/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika
08.03.2018 U-I-116/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
06.03.2018 U-I-102/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 21. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo - ZJZ)
05.03.2018 U-I-100/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15)