Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

19.12.2017 U-I-194/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 3. člena, prve alineje petega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena in druge alineje prvega odstavka 44.č člena v zvezi z drugim odstavkom 39. člena, prvega odstavka 42. člena, drugega odstavka in tretjega odstavka 42. člena, prvega in drugega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega in tretjega odstavka 44.a člena, drugega stavka 44.g člena, šeste alineje prvega odstavka 44.j člena, drugega in tretjega odstavka 39. člena, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017)
18.12.2017 U-I-193/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 24. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 54/17)
15.12.2017 U-I-192/17 Zahteva za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 - ZFO-1)
07.12.2017 U-I-190/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
06.12.2017 U-I-189/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16)