Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.06.2018 U-I-420/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 57. člena, prvega dostavka 58. člena, drugega in tretjega odstavka 169. člena, 4. točke prvega odstavka 171.a člena in prvega odstavka 171.b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16)
20.06.2018 U-I-415/18 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15)
20.06.2018 U-I-416/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
20.06.2018 U-I-418/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18)
19.06.2018 U-I-411/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11)