Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.01.2018 U-I-7/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
15.01.2018 U-I-8/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran (Uradni list RS št. 88/2016)
15.01.2018 U-I-9/18 Pobuda za oceno ustavnosti pete alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šeste alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države
10.01.2018 U-I-6/18 Pobuda za oceno ustavnosti 6. točke 1. člena in 35. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15)
10.01.2018 U-I-5/18 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 - ZST-1) ter 7. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZST) v zvezi s Taksno tarifo št. I