Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.09.2017 U-I-144/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2017, 41/17) v delu, ki se nanaša na nepremičnine parc. št. 199, 201, 203/4, 206, 211/1, 212/4, 212/5, 214/2 in 215/2, vse k. o. Bukovci
12.09.2017 U-I-143/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 61. člena, tretjega odstavka 121. člena in prvega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 )
12.09.2017 U-I-145/17 Pobuda za oceno ustavnosti 204. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014)
11.09.2017 U-I-141/17 Pobuda za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
11.09.2017 U-I-142/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi z 19. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)