Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.07.2017 U-I-124/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 155. člena in 3. točke četrtega odstavka 155. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 76/10 in 57/12) ter ocena ustavnosti in zakonitosti prve alineje 36. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13)
14.07.2017 U-I-116/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno pot JP944531 Tirgot - Robnik, v delu ki poteka po zemljišču parc. št. 750/15, k .o. Kovača vas
13.07.2017 U-I-115/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke prvega odstavka 386. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16)
12.07.2017 U-I-114/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. do 29. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04)
11.07.2017 U-I-113/17 Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13)