Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.05.2017 U-I-80/17 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08)
12.05.2017 U-I-79/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)
08.05.2017 U-I-77/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16)
08.05.2017 U-I-78/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)
04.05.2017 U-I-76/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11)