Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

19.04.2017 U-I-60/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 52. člena in tretjega odstavka 53. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 - uradno prečiščeno besedilo - ZRud-1) ter ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 31. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13)
18.04.2017 U-I-57/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
18.04.2017 U-I-58/17 Pobuda za oceno ustavnosti 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 107/12 - ZIPRS1314)
14.04.2017 U-I-56/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11.4.2016)
10.04.2017 U-I-54/17 Pobuda za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP) v zvezi z 144. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15 - ZGO-1)