Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.11.2017 U-I-177/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in sedme alineje drugega odstavka 1. člena, 2., 3., 6. in 17. člena ter prvega, drugega, tretjega, osmega in enajstega odstavka 20. člena Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16, 25/17 – popr.), drugega odstavka 11. člena ter prvega, šestega in osmega odstavka 42. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – uradno prečiščeno besedilo) ter njunih prilog, kolikor se nanašajo na umestitev gospodarske cone ter uskladitev z dejansko rabo na severnem delu naselja Škrjanče
02.11.2017 U-I-174/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14)
02.11.2017 U-I-175/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena, 29.b člena, 36. člena, petega odstavka 41. člena in 61. člena Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15 – ZIZ)
30.10.2017 U-I-171/17 Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
30.10.2017 U-I-173/17 Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 342. člena in prvega odstavka 344. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 - uradno prečiščeno besedilo - ZFPPIPP)