Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

29.02.2016 U-I-45/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat) in osmega odstavka 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn)
29.02.2016 U-I-44/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/15), kolikor kategorizira javno pot "Cesta do Štajerskega avtodoma" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1990/1, k. o. Spodnje Radvanje
25.02.2016 U-I-43/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni list RS, št. 104/13), kolikor kategorizira javni poti "Kalinova ulica" in "Ponirkova ulica", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 409/10 in 409/26, obe k. o. Ig
23.02.2016 U-I-41/16 Pobuda za oceno ustavnosti 131. in 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr. – ZFPPIPP)
22.02.2016 U-I-40/16 Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01)