Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

29.01.2016 U-I-26/16 Pobuda za oceno ustavnosti 53. in 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12)
28.01.2016 U-I-24/16 Pobuda za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 - ZOdvT)
28.01.2016 U-I-25/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14)
26.01.2016 U-I-21/16 Zahteva za oceno ustavnosti 371. in 390. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.)
18.01.2016 U-I-12/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 2. točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99-popr.), drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15)"