Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.02.2015 U-I-32/15 Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo)
24.02.2015 U-I-29/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 420. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)
10.02.2015 U-I-22/15 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena in tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 60/11 in 74/15 – ZVISJV) in ustavnosti ter zakonitosti Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15) in Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14)
30.01.2015 U-I-14/15 Pobuda za oceno ustavnosti 39. in 40. člena v zvezi s 87. členom in prvega odstavka 46. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 - ZSDH-1) (Brez spora, sodelovanje delavcev v organih družbe
19.01.2015 U-I-6/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)