Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

26.07.2018 U-I-441/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
24.07.2018 U-I-440/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
23.07.2018 U-I-438/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
23.07.2018 U-I-439/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)
20.07.2018 U-I-435/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 283. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17)