Ustavno sodišče je ugotovilo, da pomeni opravljanje vojaške službe posebno vrsto nalog, ki jih je treba zaradi zagotavljanja javne koristi (zagotavljanje obrambe celovitosti in nedotakljivosti državnega ozemlja, pa tudi zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na obrambnem področju) opravljati neprekinjeno. Te naloge lahko izvajajo le posebej usposobljene in izurjene vojaške osebe, zato zanje omejitev pravice do stavke preraste v njeno prepoved. Ta prepoved ima temelj v prvem odstavku 123. člena in prvem odstavku 124. člena Ustave, zato po presoji Ustavnega sodišča določba o prepovedi stavke vojaškim osebam med opravljanjem vojaške službe ne posega nedopustno v pravico do stavke iz prvega odstavka 77. člena Ustave.
 
Ustavno sodišče je presodilo tudi, da vojaške osebe, ki opravljajo vojaško službo, in pripadniki policije oziroma drugi javni uslužbenci na obrambnem področju z vidika pravice do stavke niso v primerljivih položajih, saj gre za ustavnopravno različne položaje. Zato tudi ni podana kršitev splošnega načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

 

Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi za oceno ustavnosti določbe Zakona o obrambi, po kateri vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo pravice do stavke. Presodilo je, da ni v neskladju z Ustavo.