Ustavno sodišče je ugotovilo, da je predsednik Državnega zbora na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi pristojen ugotavljati ne le, ali je pobuda volivcem za zbiranje podpisov volivcem vložena v skladu z zakonom, temveč je dolžan tudi preprečiti morebitno zlorabo pravice do pobude volivcem za zbiranje podpisov. Ugotovilo je, da iz obvestila predsednika Državnega zbora, s katerim je obvestil pobudnika referenduma, da ne bo določil roka za zbiranje podpisov, in iz vložene pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti postopka sprejetja zgoraj navedenih zakonov izhaja, da je bil namen pobudnika zgolj v zavlačevanju uveljavitve teh zakonov, da bi na ta način dosegel drugačno zakonsko ureditev dohodnine za delavce migrante. Pobude volivcem za zbiranje podpisov so bile tako uporabljene v nasprotju z njihovim namenom in zgolj za uresničitev povsem drugega namena pobudnika. Taka uporaba pravice v nasprotju z njenim namenom pa tudi po oceni Ustavnega sodišča glede na prikazane okoliščine tega primera pomeni njeno zlorabo. Zato je zavrnilo očitke pobudnika o protiustavnosti ravnanja predsednika Državnega zbora in s tem o protiustavnosti postopka sprejetja izpodbijanih zakonov.

Ustavno sodišče je zavrnilo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ker je v odločbi št. U-I-54/09 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11) že presodilo, da je zoper odločitve državnih organov oziroma njihovih predstavnikov v zakonodajnem postopku zagotovljeno učinkovito sodno varstvo s pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti postopka sprejetja zakona pred Ustavnim sodiščem, pobudnik pa za protiustavnost izpodbijanega zakona ni navedel razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri presoji v citirani odločbi.
 
Ker je zoper odločitve predsednika Državnega zbora v začetni fazi referendumskega postopka predvideno sodno varstvo v postopku s pobudo pred Ustavnim sodiščem, je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo in zahtevo za odločitev o dopustnosti referenduma o uveljavitvi navedenih zakonov.

Ustavno sodišče je odločalo o pobudi Sindikata delavcev migrantov Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti postopka sprejetja Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o partnerski zvezi, Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika in Zakona o varstvu pred diskriminacijo ter o ustavni pritožbi zoper akte predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o teh zakonih ter o predložitvi teh zakonov v razglasitev in objavo. Odločalo je tudi o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.