Številka: Up-889/14-20
Datum:   5. 2. 2015  

                                                                 SKLEP                                                                   

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Antona Krkoviča, Kostel, ki ga zastopa Jože Hribernik, odvetnik v Ljubljani, na seji 5. februarja 2015

sklenilo: