Številka: U-I-4/20-19
Datum: 5. 3. 2020

 

                                                    SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji 5. marca 2020
sklenilo: