Aktualno

06.12.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-479/18, Up-469/15 z dne 24. 10. 2019
V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče ob presoji ustavne pritožbe, vložene v prekrškovni zadevi, presojalo tudi ustavno skladnost Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16, v nadaljevanju ZP-1). ZP-1 namreč ne določa posebnega roka, v katerem bi moral biti postopek novega odločanja po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z zahtevo za varstvo zakonitosti pravnomočno končan.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

21.11.2019 Up-1135/17 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 201...
14.11.2019 U-I-391/18 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...
07.11.2019 U-I-401/18 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Š...
07.11.2019 U-I-44/18 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
04.11.2019 Up-761/17 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 121/2017 z dne 12. 6. 2017 v zvezi s ...