Aktualno

06.12.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-479/18, Up-469/15 z dne 24. 10. 2019
V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče ob presoji ustavne pritožbe, vložene v prekrškovni zadevi, presojalo tudi ustavno skladnost Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16, v nadaljevanju ZP-1). ZP-1 namreč ne določa posebnega roka, v katerem bi moral biti postopek novega odločanja po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z zahtevo za varstvo zakonitosti pravnomočno končan.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

21.11.2019 Up-1135/17 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 201...
21.11.2019 Up-47/17 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 91/2016 z dne 17. 11. 2016 Ustavna p...
21.11.2019 Up-582/17 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 136/2015 z dne 14. 4. 20...
14.11.2019 U-I-391/18 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...
07.11.2019 U-I-401/18 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Š...