Aktualno

19.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-78/16, Up-384/16 z dne 5. 6. 2019
Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala odločitev Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo Upravnega sodišča, s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo zoper odločbi predsednika Višjega sodišča v Ljubljani in podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi z odločbama Sodnega sveta. Predmet tožbe v upravnem sporu je bil del odločitve obeh prvostopenjskih odločb, ki se nanaša na pritožničino uvrstitev v plačni razred ter na obračunavanje in izplačevanje plače v skladu s tem plačnim razredom, potem ko je bila pritožnica ponovno izvoljena v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice ter je ponovno nastopila sodniško službo. Vrhovno sodišče se je strinjalo z odločitvijo in obrazložitvijo Upravnega sodišča, ki je zavzelo stališče, da je glede na 45. člen Zakona o sodniški službi pravilna uvrstitev pritožnice v izhodiščni plačni razred, saj gre za uvrstitev v plačni razred ob nastopu sodniške službe po izvolitvi, višji plačni razred pa lahko sodnik pridobi le z napredovanjem.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

04.07.2019 U-I-152/17 (ANPR) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 ...
04.07.2019 Up-531/19 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 59652/2012 z dne 8. 4. 2016 in s...
25.06.2019 Up-1084/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 72264/2010 z dne 13. 10. 2016
20.06.2019 U-I-6/17 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 i...
20.06.2019 U-I-196/17 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4...