AktualnoNovice

09.11.2016
Spremembi razporeda dela Ustavnega sodišča
Številka: Su-I-9/16-12
Datum:
7. 11. 2016                                                                                                                     

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 18. upravni seji z dne 7. 11. 2016 sprejelo 

SPREMEMBI RAZPOREDA DELA USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016  

I. 

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 (v nadaljevanju Razpored dela) se v točki II. 3. spremeni tako, da se ta glasi 

"3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi: 

mag. Marta Klampfer, predsednica,
dr. Špelca Mežnar, članica, in
Jasna Pogačar, članica. 

Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar." 

II. 

Razpored dela se v točki II. 4. spremeni tako, da se ta glasi  

"4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju sodnik) po naslednjem razporedu:

Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
dr. Mitja Deisinger za zadeve civilnega senata,
Jan Zobec za zadeve upravnega senata. 

Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov."

III.  

Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela. 


dr. Jadranka Sovdat
Predsednica