AktualnoNovice

10.12.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-114/16, Up-535/16 z dne 22. 11. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper pritožnika odredilo začasno zavarovanje premoženja na podlagi 20. in 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Ugovor pritožnika zoper sklep je bil zavrnjen kot neutemeljen, Višje sodišče v Kopru pa je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora.

Pritožnik je v ustavni pritožbi med drugim zatrjeval tudi kršitev drugega odstavka 155. člena Ustave, ker naj bi uporaba ZOPNI na način, kot ga je razlagalo sodišče, posegala v pritožnikovo lastninsko pravico, pridobljeno pred uveljavitvijo ZOPNI, pred obdobjem, za katero se je odredila finančna preiskava, in štiri leta pred očitanim kataloškim kaznivim dejanjem. Tudi očitano kataloško kaznivo dejanje naj bi bilo izvršeno dve leti pred uveljavitvijo ZOPNI. Ustavno sodišče je ugotovilo, da iz izpodbijanih sklepov izhaja, da je bilo začasno zavarovanje odrejeno na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je pritožnik izvršil kaznivo dejanje leta 2010, torej pred začetkom veljavnosti ZOPNI. Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora je bilo odrejeno zoper pritožnikove nepremičnine, ki jih je pritožnik prav tako pridobil pred uveljavitvijo ZOPNI.
 
Kolikor je bilo kaznivo dejanje izvršeno oziroma premoženje pridobljeno pred uveljavitvijo ZOPNI, sta sodišči izdali izpodbijane sklepe na podlagi zakonske določbe, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 z dne 5. 7. 2018 zaradi neskladja s prvim in drugim odstavkom 155. člena Ustave (prepoved retroaktivnosti). Glede na to, da izpodbijani sklepi temeljijo na protiustavni zakonski določbi, bi enaka obravnava pritožnika (drugi odstavek 14. člena Ustave) zahtevala, naj Ustavno sodišče izpodbijane sklepe razveljavi in zadevo vrne sodišču v novo odločanje. Ker pa je veljavnost izpodbijanih sklepov že potekla, je Ustavno sodišče zgolj ugotovilo kršitev pritožnikove pravice do enakega obravnave.
 
Pritožnik je vložil tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti nekaterih določb ZOPNI. Ker pobudnik ne izkazuje več pravnega interesa za presojo ustavnosti teh določb, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.

Datoteke

acrobat Sklep
[234.10 KB]
acrobat Odločba
[240.60 KB]