AktualnoNovice

19.12.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi občinskega sveta Občine Postojna za oceno ustavnosti Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v nadaljevanju ZUPUDPP) in Zakona o vodah (v nadaljevanju ZV-1) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (v nadaljevanju Uredba o vadišču). Odločilo je, da ZUPUDPP in ZV-1 nista v neskladju z Ustavo, Uredbo o vadišču pa je razveljavilo, ker v postopku njenega sprejema ni bilo ustrezno upoštevano mnenje nosilca urejanja prostora, pristojnega za varstvo voda. Navedena razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ustavno sodišče je presodilo, da je pojem "lokalna javna zadeva", ki zadeva samo prebivalce občine, tudi na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja utemeljeno razmejitveno orodje med pristojnostmi občine in države. Obramba države glede na prvi odstavek 140. člena Ustave ne more spadati v pristojnost občine. Porazdelitev pristojnosti med državo in občino na področju prostorskih ureditev, namenjenih obrambi države, zato po presoji Ustavnega sodišča ni v nasprotju z ustavno določenim delovnim področjem lokalne samouprave. ZUPUDPP daje občinam, katerih območje je zajeto v območju državnega prostorskega načrta, položaj lokalnega nosilca urejanja prostora in jih kot take vključuje v postopek priprave državnega prostorskega načrta, tako da imajo pri tem z zakonom zagotovljeno vlogo in vpliv. Občina ima v postopku sprejemanja državnih prostorskih načrtov pomembno vlogo, ki ne sme biti opuščena, vendar pa ta občini ne zagotavlja prevlade njenih interesov v prostoru. Po presoji Ustavnega sodišča zato ZUPUDPP in Uredba o vadišču z vidika urejanja prostora in prostorskega načrtovanja nista v neskladju s 138. členom in ne s prvim odstavkom 140. člena Ustave.
 
Ustavno sodišče je nadalje presodilo, da ZV-1 in ZUPUDPP nista v neskladju z 72. členom Ustave. Občina ni pristojna niti odgovorna za vse zadeve v zvezi z varstvom okolja in varstvom vodnih virov na svojem območju, ampak le za tiste od njih, za katere je tako določeno v zakonih. Varstvo vodnega telesa, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, je po ZV-1 v pristojnosti države. Izvrševanje državnih pristojnosti na področju varstva okolja in upravljanja z vodami v mejah teh pristojnosti po presoji Ustavnega sodišča ne more nedopustno posegati v ustavno varovani položaj lokalne samouprave. Predlagateljeve očitke o obstoju protiustavne pravne praznine v teh dveh zakonih, ker naj ne bi zagotavljala niti minimalnih zahtev glede obsega in kvalitete informacij v zvezi s tveganji, ki jih načrtovane prostorske ureditve predstavljajo za občinske vire pitne vode, pa je Ustavno sodišče zavrnilo. Ugotovilo je, da so informacije, ki so pomembne z vidika izvajanja občinske izvirne naloge oskrbe z neoporečno pitno vodo, zakonsko zagotovljene, le da jih zagotavljajo drugi zakoni, kot pričakuje predlagatelj.
 
V tretjem vsebinskem delu odločbe je Ustavno sodišče presojalo Uredbo o vadišču z vidika zakonitosti postopka njenega sprejema. Sprejelo je stališče, da posredovanju predloga v mnenje državnim nosilcem urejanja prostora, ki ga predvideva ZUPUDPP, upoštevajoč tudi siceršnjo ureditev vloge državnih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave državnega prostorskega načrta, po naravi stvari ustreza dolžnost pripravljavca, da pridobljena mnenja upošteva. Zahtevi po pridobitvi mnenj ne more biti zadoščeno zgolj že s tem, da nosilci urejanja prostora taka mnenja izdajo, temveč se je treba po presoji Ustavnega sodišča v postopku priprave državnega prostorskega načrta do teh mnenj argumentirano opredeliti. Ustavno sodišče je ugotovilo, da v obravnavanem primeru tem zakonskim zahtevam ni bilo zadoščeno, zato je odločilo, da je Uredba o vadišču je v neskladju z ZUPUDPP, posledično pa tudi s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in z zakoni.
 
 
 

Datoteke

acrobat Odločba
[385.76 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Accetta
[271.13 KB]