Arhiv novic

AktualnoNovice

06.07.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1005/15 z dne 31. 5. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbi Vrhovnega in Višjega sodišča, s katerima je bil zavrnjen zahtevek Jaše Drnovška, sina dr. Janeza Drnovška, da občina Zagorje ob Savi odstrani kip s podobo dr. Janeza Drnovška in razveljavi poimenovanje osrednjega mestnega parka po njem.

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrnilo.
 
Osrednje vprašanje ustavne pritožbe je bilo, ali je skladno z Ustavo stališče sodišč, da pomeni postavitev kipa dr. Drnovšku in poimenovanje parka po njem, čeprav je bilo storjeno brez soglasja ustavnega pritožnika, dopusten poseg v pritožnikovo pravico do pietete iz 35. člena Ustave.
 
Ustavno sodišče je ocenilo, da sta sodišči poseg v človekovo pravico pritožnika, ustrezno ovrednotili. Sprejelo je kot ustavnoskladno stališče Višjega sodišča, da je med pravico do pietete svojca in osebnostno pravico pokojnega tesna prepletenost in vsebinska povezanost. Svojci ne morejo uspeti z odstranitvenim zahtevkom, ki ga črpajo iz lastne pravice do pietete, če s tem zahtevkom ne bi uspel tudi pokojni, če bi še živel, in bi ga črpal iz lastne osebnostne pravice do podobe in imena.
 
Pravica do varstva posameznikove podobe in imena sta osebnostni pravici, varovani s 35. členom Ustave. Ustavno sodišče je ocenilo kot ustavnoskladno stališče, da v primeru, ko gre za uporabo imena in podobe najbolj izpostavljenih javnih oseb, še posebno tistih, ki so imele pomembno vlogo pri nastanku države in so s tem imele izjemen vpliv na družbo, te osebe uživajo le izjemoma varstvo pri samostojnem odločanju o uporabi svojega imena in podobe. Uporaba imena in podobe za nevtralne, neekonomske namene (kot je poimenovanje delov mest, postavitve kipa, poimenovaje šole ipd.) ne sodi v to zavarovano področje. Prebivalci lokalnih skupnosti, ki oblast izvršujejo prek izvoljenih predstavnikov v občinske organe, s postavitvijo kipov in drugih obeležij ter poimenovanjem javnih prostorov skrbijo tudi za simbolno izražanja določenih stališč, idej in vrednot, ki so pomembna za to skupnost. Postavitev spomenika in poimenovanje javnega prostora sta način spominjanja na osebo, ki je imela v določenem času in prostoru pomembno vlogo za identiteto skupnosti. Če to ravnanje ne krši temeljnih ustavnih vrednot, kot je spoštovanje človekovega dostojanstva, je vedno v javnem interesu.

Datoteke

acrobat Odločba
[348.97 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Korpič - Horvat
[222.44 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Sovdat
[238.86 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Jadek Pensa
[325.94 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Knez
[327.20 KB]