AktualnoNovice

26.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1167/18 z dne 11. 7. 2019
Pritožnika sta izpodbijala pravnomočno sodbo, s katero je bila zavrnjena njuna zahteva za sodno varstvo, vložena zoper odločbo o prekršku. Med drugim sta zatrjevala, da je sodišče navedbe o nezakonitosti podzakonskega predpisa (na katerem je temeljila odločba o prekršku) zavrnilo z napačnim stališčem, da dokler tak predpis velja, ga je treba spoštovati.

Ustavno sodišče je presodilo, da sodišče, ki na obrazloženo navedbo pritožnikov, da je podzakonski predpis v neskladju z zakonom in da ga zato pri sojenju ne bi smelo upoštevati, odgovori s stališčem, ki izključuje presojo skladnosti izvršilnega predpisa z zakonom (tj. s stališčem, da je zakonodajalec dal ministru za notranje zadeve pristojnost, da predpiše podrobnejše predpise o redu na strelišču in drugih pogojih streljanja, zaradi česar pritožnika z navedbami, da te določbe pravilnika niso skladne z Ustavo, ne moreta uspeti, saj dokler pravilnik velja, ga je treba spoštovati), krši prepoved sodniške samovolje iz 22. člena Ustave. Iz dejstev, da je zakonodajalec ministra pooblastil za podrobnejšo ureditev pogojev streljanja in da je pravilnik veljaven, namreč ne izhaja sklep, da imajo določbe pravilnika vsebinsko podlago v zakonu. Takšno sklepanje po obličnostnem oziroma formalnem namesto po vsebinskem merilu pomeni spregled ustavne določbe o vezanosti sodnika na Ustavo in zakon ter spregled pooblastila in dolžnosti, da sodnik pri odločanju o pravicah in obveznostih ne uporabi nezakonitih ali protiustavnih podzakonskih predpisov (125. člen Ustave).
 
Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Datoteke

acrobat Sklep
[215.51 KB]
acrobat Odločba
[231.76 KB]