AktualnoNovice

15.12.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-168/15 z dne 30. 11. 2017
Pritožnika sta v ustavni pritožbi zatrjevala kršitev 14. člena Ustave in pravice iz 22. člena Ustave, ker je Vrhovno sodišče delno ugodilo le zahtevi za varstvo zakonitosti Albina Kordeža, ugotovljenih kršitev pa na podlagi instituta beneficium cohaesionis ni upoštevalo tudi pri pritožnikih. Ustavno sodišče je presojalo, ali je stališče Vrhovnega sodišča sprejemljivo z vidika načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave  oziroma ali pomeni stališče Vrhovnega sodišča nerazumno razlikovanje med pravnim položajem Albina Kordeža na eni strani in ustavnih pritožnikov na drugi strani.

Ugotovilo je, da se kršitvi, ki ju je Vrhovno sodišče ugotovilo za Albina Kordeža, nanašata na obstoj zakonskega znaka kaznivega dejanja, pritožnika pa sta bila obsojena za pomoč pri tem kaznivem dejanju. Zato je po stališču Ustavnega sodišča  z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave  upoštevno vprašanje, ali ne bi moralo Vrhovno sodišče v skladu z drugim odstavkom 424. člena Zakona o kazenskem postopku glede na vse okoliščine obravnavanega primera ugotovljenih kršitev upoštevati tudi v korist pritožnikov. Vrhovno sodišče bi namreč moralo ali upoštevati ugotovljeni kršitvi tudi v korist pritožnikov ali pa navesti razumen razlog, zakaj ju ni upoštevalo. Ker Vrhovno sodišče tega ni storilo, Ustavno sodišče ne more presojali, ali je imelo Vrhovno sodišče razumen razlog, da je ugotovljeni kršitvi upoštevalo le pri Albinu Kordežu in ne tudi v korist pritožnikov. Zato je Ustavno sodišče ugotovilo kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave in razveljavilo izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča.

Datoteke

acrobat Odločba
[248.33 KB]