Arhiv novic

AktualnoNovice

07.03.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbi, s katerima sta Upravno in Vrhovno sodišče zavrnili tožbo, ki jo je pritožnica (Slovenska Karitas) vložila zoper odločbo Urada Vlade za komuniciranje o zavrnitvi njene prijave na Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2011.
Urad je pritožničino prijavo na navedeni razpis zavrnil, ker pritožnica ni izpolnjevala s tem razpisom določenega pogoja, da se nanj lahko prijavijo le nevladne organizacije, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Sodišči sta presodili, da ta pogoj ni bil določen v nasprotju s 13. členom Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (v nadaljevanju Sporazum). Po stališču sodišč namreč navedena določba Sporazuma dobrodelnim in socialnim cerkvenim ustanovam in organizacijam zagotavlja izenačenost z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi le ob izpolnjevanju enakih pogojev v vsakem konkretnem primeru, pri čemer njihov položaj ne sme biti slabši zgolj zato, ker gre za cerkvene ustanove in organizacije.

Pritožnica je v ustavni pritožbi zatrjevala, da ji tako stališče v nasprotju s 13. členom Sporazuma onemogoča enako obravnavo pri dostopu do javnih sredstev v primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami, iz javnega razpisa in izpodbijanih sodnih odločb pa ne izhajajo razlogi, ki bi glede na namen tega razpisa utemeljevali s spornim pogojem določeno razlikovanje med nevladnimi organizacijami, ki so ustanovljene na podlagi navedenih zakonov na eni strani in pravnoorganizacijsko obliko pritožnice na drugi strani.

Ustavno sodišče je izpodbijani sodni odločbi preizkusilo z vidika spoštovanja pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, iz katere med drugim izhaja zahteva, da upravni organi in sodišča pri odločanju v konkretnih postopkih v bistvenem enake položaje obravnavajo enako. Če jih obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog, ki je stvarno povezan s predmetom pravnega urejanja. Ustavno sodišče je v odločbi opozorilo, da je treba pri presoji, katere podobnosti in razlike v položajih so bistvene, upoštevati tudi, ali morda v bistvenem neenake položaje pravnih subjektov izenačuje kakšno (tudi z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami uveljavljeno) pravilo.

Pri presoji je Ustavno sodišče upoštevalo drugi odstavek 2. člena Sporazuma, ki v Republiki Sloveniji registriranim pravnim osebam cerkvenega prava z vidika njihove statusne organiziranosti zagotavlja enak položaj, kot ga imajo pravne osebe, ustanovljene na podlagi slovenske zakonodaje, in 13. člen Sporazuma, ki dobrodelne in socialne cerkvene ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo ter so organizirane skladno s slovensko zakonodajo, glede olajšav, pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepov izenačuje z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi. Presodilo je, da navedeni določbi pritožnici, ki je registrirana dobrodelna cerkvena ustanova, z vidika statusne organiziranosti zagotavljata enak položaj, kot ga imajo pravne osebe, ki so ustanovljene po slovenskem pravu. Zato zgolj statusna organiziranost ne more biti razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja, ki bi pri dostopu do javnih sredstev za sofinanciranje dobrodelnih dejavnosti dopuščal drugačno obravnavo pritožnice v primerjavi s pravnimi osebami, ustanovljenimi po pravu Republike Slovenije.
 
Sodišči sta izpodbijani sodni odločbi oprli na razlago, ki položaj pritožnice, ki se kot registrirana dobrodelna cerkvena ustanova ukvarja z dobrodelnostjo, razlikuje od položaja drugih podobnih dobrodelnih organizacij v državi zgolj na podlagi njene statusne organiziranosti. Ker sta s tem pritožnici odrekli enak položaj pri uveljavljanju pravice dostopa do javnih sredstev za sofinanciranje dobrodelne dejavnosti v primerjavi z drugimi podobnimi dobrodelnimi (nevladnimi) organizacijami, ki so ustanovljene po statusnih predpisih Republike Slovenije, zgolj na podlagi okoliščine, ki glede na 13. člen v zvezi z drugim odstavkom 2. člena Sporazuma ne more biti kriterij za njeno drugačno obravnavo, je Ustavno sodišče presodilo, da je bila pritožnici z izpodbijanima sodnima odločbama kršena pravica do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Zato je izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo Upravnemu sodišču v novo odločanje.

Datoteke

acrobat Odločba
[286.26 KB]
acrobat Odklonilno LM Dr. Korpič - Horvat
[280.12 KB]