AktualnoNovice

30.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-38/17 z dne 11. 7. 2019
Pritožnik je izpodbijal pravnomočni sklep, s katerim je bil postopek odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja nad njim ustavljen in njegov predlog za odpust obveznosti zavrnjen. Sodišči sta namreč ugotovili, da je pritožnik v zadnjih petih letih prevzemal nesorazmerne obveznosti in da zato ne izpolnjuje pogojev za odpust obveznosti iz 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta sprememba je določila strožje pogoje za odpust obveznosti, sodišči pa sta jo v tem primeru uporabili na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ker o odpustu obveznosti še ni bilo odločeno. Pritožnik je zatrjeval kršitev 14. in 22. člena Ustave, ker naj bi sodišči na podlagi navedenega 34. člena retroaktivno uporabili spremenjeni 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kar naj bi bilo v nasprotju s 155. členom Ustave, zaradi poslabšanja njegovega pravnega položaja pa naj bi bilo kršeno tudi načelo pravne varnosti iz 2. člena Ustave.

Ustavno sodišče je zavrnilo pritožnikove očitke kot neutemeljene, ker je na te očitke odgovorilo že v odločbi št. U-I-56/17, Up-335/17 z dne 4. 4. 2019, s katero je presojalo tretji odstavek 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ocenilo je, da izpodbijana določba ni v neskladju z 2. in 155. členom Ustave).
 
Ustavno sodišče je glede na navedeno ustavno pritožbo zavrnilo. 

Datoteke

acrobat Sklep
[222.92 KB]
acrobat Odločba
[223.06 KB]