AktualnoNovice

28.05.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-564/16 z dne 9. 5. 2019
Okrožno sodišče v Kopru je odločalo o podaljšanju začasnega zavarovanja zahtevkov za odvzem premoženjske koristi, odrejenega zoper štiri pritožnike. Sodišče je pritožnikom določilo tridnevni rok, v katerem se lahko izjavijo o predlogu tožilstva za podaljšanje začasnega zavarovanja, nato pa je še pred potekom roka za odgovor in še preden je prejelo odgovore, ugodilo predlogu tožilstva in izdalo sklep, s katerim je podaljšalo začasno zavarovanje. Višje sodišče je v ravnanju sodišča prve stopnje sicer prepoznalo kršitev določb ZKP, a jo je upravičevalo s tem, da se je v dani zadevi iztekal rok, do katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje, zaradi česar naj bi bilo sodišče primorano hitro odločiti.

Ustavno sodišče je zadevo presojalo z vidika pravice do izjave iz 22. člena Ustave, ki stranki daje možnost izjave o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem spisu in ki lahko vpliva na odločitev sodišča. Znova je opozorilo, da se prizadevanje sodišča za izvedbo postopka brez nepotrebnega zavlačevanja ne sme končati v kršenju obdolženčevih pravic. Tudi če tožilstvo (pre)pozno poda predlog za podaljšanje začasnega zavarovanja, to ne more biti razlog, ki bi utemeljeval poseg v obdolženčevo pravico do izjave v postopku. Ker je Okrožno sodišče v Kopru pritožnikom onemogočilo aktivno sodelovanje pri odločanju o podaljšanju začasnega zavarovanja, jim je s tem odvzelo možnost, da se v postopku izjavijo o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev. S tem je pritožnikom kršilo njihovo pravico do izjave iz 22. člena Ustave.

Izvotlitev pravice do izjave in s tem dodatno kršitev 22. člena Ustave pa je Ustavno sodišče prepoznalo tudi v stališču Višjega sodišča v Kopru, da je Okrožno sodišče v Kopru v izpodbijanem sklepu že samo od sebe odgovorilo na navedbe, ki so jih pritožniki podali šele v kasnejših odgovorih, ob odločanju pa jih sodišče še sploh ni imelo v spisu. Jasno je namreč, da se sodišče, ki se z vsebino odgovorov strank na predlog za podaljšanje ukrepa ni seznanilo, saj ni počakalo na iztek roka za odgovor, nikakor ni moglo opredeliti glede navedb, ki so jih stranke podale šele v prihodnjih vlogah.

Datoteke

acrobat Sklep
[217.09 KB]
acrobat Odločba
[313.74 KB]