AktualnoNovice

31.07.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-602/16 z dne 20. 6. 2019
Z izpodbijano odločbo o prekršku Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani je bil pritožnik pravnomočno spoznan za odgovornega storitve prekrška po prvem odstavku v zvezi z drugim odstavkom 86. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) s tem, ko je pri pacientih M. C. in S. G., ki nista bila sposobna odločanja o sebi, izvedel medicinski poseg (lumbalno punkcijo) brez poprejšnje privolitve njunih zakonitih zastopnikov oziroma svojcev. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval kršitev 28. člena Ustave. Člen 86 ZPacP naj bi bil jasen in naj bi se nanašal samo na položaj, ko se medicinski poseg izvede brez privolitve pacienta, ki je sposoben odločanja o samemu sebi.

Ustavno sodišče je utemeljilo, da mora biti iz prekrškovne določbe, ki sankcionira opustitev pridobitve privolitve v zdravljenje, jasno razvidno, katero protipravno ravnanje ustreza tudi zakonskemu dejanskemu stanu prekrška. Po oceni Ustavnega sodišča je pritožnik utemeljeno opozarjal, da drugi odstavek 26. člena ZPacP, na katerega se 86. člen ZPacP izrecno navezuje, izrecno omenja samo pacienta, ki je sposoben odločanja o sebi. V prvem odstavku 86. člena ZPacP pa kot prekršek ni opredeljena tudi kršitev 37. člena ZPacP, ki ureja privolitev zakonitega zastopnika oziroma svojcev pacienta, ki o sebi ni sposoben odločati, temveč samo kršitev drugega odstavka 26. člena ZPacP. Sodišče je tako pri razlagi 86. člena ZPacP prestopilo jezikovne meje te določbe in z v kaznovalnem pravu nedovoljeno zakonsko analogijo razširilo uporabo prekrškovne določbe na primerljive položaje, ki pa niso identični in jih zakon ne določa kot prekršek. Pomisleki sodišča v zvezi s skladnostjo prekrškovne določbe z ustavnim načelom enakosti iz prvega odstavka 14. člena Ustave pa takšne širitve prekrškovne določbe na (zgolj) primerljive položaje ne utemeljujejo.
 
Ustavno sodišče je izpodbijano sodbo in odločbo prekrškovnega organa razveljavilo in odločilo, da se postopek o prekršku zoper pritožnika ustavi.

Datoteke

acrobat Sklep
[213.54 KB]
acrobat Odločba
[247.23 KB]