AktualnoNovice

19.03.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-619/17 z dne 14. 2. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper odločitev pritožbenega sodišča, ki je spremenilo zavrnilno sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugodilo zahtevku tožeče stranke za odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje in naložilo pritožnici dolžnost njegove izpraznitve v roku šestdesetih dni od pravnomočnosti sodbe.

Pritožnica je v ustavni pritožbi nasprotovala nosilnima stališčema izpodbijane sodbe: (1) da v tej zadevi niso podane utemeljene okoliščine, ki skladno s prvim odstavkom 104. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, in nasl. –SZ-1) preprečujejo odpoved najemne pogodbe najemniku neprofitnega stanovanja; in (2) da se lahko neplačilo najemnin šteje za krivdni odpovedni razlog ne glede na to, da so bile pritožnici te obveznosti odpuščene s pravnomočnim sklepom, izdanim v okviru postopka osebnega stečaja še pred zaključkom obravnavanega postopka na prvi stopnji.
 
Ustavno sodišče je nosilni stališči izpodbijane sodbe preizkušalo z vidika pravice do spoštovanja doma, ki je varovana v okviru pravice do nedotakljivosti stanovanja iz prvega odstavka 36. člena Ustave. Poudarilo je, da pravica do spoštovanja doma posamezniku v določenih primerih zagotavlja, da bo pred pretečo izgubo doma deležen sodne presoje sorazmernosti posega. Ta presoja mora biti po presoji Ustavnega sodišča še posebej skrbna tedaj, ko posamezniku preti izselitev iz neprofitnega najemnega stanovanja, pod pogojem, da se je posameznik že v postopku pred sodišči skliceval na to pravico.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da se je pritožnica že v postopku pred sodišči smiselno sklicevala na nesorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma v primeru naložene ji dolžnosti izselitve. Pritožbenemu sodišču je zato očitalo, da je kršilo pritožnici zagotovljeno pravico do spoštovanja doma s tem, ko je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugodilo zahtevku občine za pritožničino izselitev iz neprofitnega najemnega stanovanja, ne da bi pred tem opravilo skrbno presojo sorazmernosti posega v njeno pravico do spoštovanja doma, upoštevaje pri tem vse okoliščine primera, čeprav mu je (tako materialna kot procesna) zakonska ureditev takšno tehtanje omogočala.

Datoteke

acrobat Sklep
[213.05 KB]
acrobat Odločba
[326.69 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Mežnar
[311.78 KB]