AktualnoNovice

10.05.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-672/16 z dne 13. 3. 2019
Pritožnik je izpodbijal sodbe socialnih sodišč, s katerimi je bilo presojeno, da mu je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pravilno ustavil izplačevanje nadomestila za invalidnost. Pritožnik je bil namreč zaradi poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja izbrisan iz evidence brezposelnih oseb, kar pa je pogoj za uživanje navedene pravice.

Pritožnik je zatrjeval, da mu je osebno delovno dovoljenje poteklo zato, ker ni več izpolnjeval pogoja imetja zadostnih sredstev za preživljanje v času prebivanja v Republiki Sloveniji, kar je pogoj za pridobitev oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje, posledično pa za pridobitev oziroma podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja. Navedeni pogoj bi lahko izpolnjeval, če bi pravočasno prejel nadomestilo za invalidnost. Ker pa ga je Zavod nezakonito prikrajšal za pridobitev te pravice, sodišča pa so navedeno ugotovila šele po dolgotrajnem sodnem postopku, v vmesnem času navedenega pogoja ni več izpolnjeval, zato pa tudi ni mogel podaljšati dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja. Pritožnik je glede na navedeno menil, da je pravico do nadomestila za invalidnost izgubil zaradi ravnanja Zavoda in sodišč.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je pravica do denarnega nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja varovana s pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave. Ker je pravica do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena Ustave zagotovljena le državljanom Republike Slovenije, je pravica do denarnega nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja tujcev iz tretjih držav (praviloma države, ki niso članice Evropske unije) varovana v okviru pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Ta je zagotovljena vsem, ne glede na državljanstvo.
 
Ustavno sodišče je presodilo, da odločitev sodišč, ki pri ustavitvi izplačevanja nadomestila za invalidnost pritožniku kot državljanu tretje države (C.) ni upoštevala, da uživalec nadomestila za invalidnost za izbris iz evidence brezposelnih ni vedno odgovoren sam, zaradi česar pritožniku tudi ni bilo omogočeno, da bi svoj položaj uredil na način, ki bi preprečil ustavitev izplačevanja nadomestila, krši njegovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.
 
Ustavno sodišče je zato izpodbijane sodbe razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Datoteke

acrobat Odločba
[321.65 KB]