AktualnoNovice

15.04.2019
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-95/16 z dne 14. 3. 2019
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi registrirane lekarne zoper sodbo Vrhovnega sodišča, ki je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, da se zavrne zahtevek pritožnice na ugotovitev, da še velja njena koncesijska pogodba za opravljanje lekarniške dejavnosti,  sklenjena z mestno občino Ljubljana (MOL). Vrhovno sodišče je torej potrdilo, da je MOL zakonito odpovedala koncesijsko pogodbo pritožnice.

Ustavno sodišče je štelo za odločilno, da je bila že pred izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča pravnomočna sodba Upravnega sodišča, da se odpravi odločba MOL o odvzemu pritožnici koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti. Ugotovilo je, da sta sodišči sicer formalno odločali o različnih vprašanjih. Vendar sta se obe, vsako v svojem postopku, opredelili do istega pravnega vprašanja, in sicer do vprašanja zakonskih razlogov za prenehanje koncesije za lekarniško dejavnost. Vrhovno sodišče je zavzelo stališče, da je za presojo o zakonitosti odpovedi koncesijske pogodbe pomembno predhodno razrešiti pravno vprašanje o možnosti koncedenta, da nekrivdno odvzame lekarniško koncesijo, ker ni več koncesijske pogodbe – te pa več ni, ker jo je sam koncedent odpovedal.  Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da lahko lekarniška koncesija preneha tudi po diskrecijski presoji koncedenta. Upravno sodišče se je pred tem s pravnomočno sodbo drugače opredelilo do istega pravnega vprašanja.

Po oceni Ustavnega sodišča se v človekovi pravici do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave zrcali tudi vsebina načela pravne varnosti, ki je eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave. To načelo zahteva trajnost, stabilnost in predvidljivost odločanja državnih organov. Stranke smejo pričakovati, da  bodo sodišča nastopala kot enotna sodna oblast. Ustavno sodišče je odločilo, da Vrhovno sodišče pri odločanju ni upoštevalo zapovedi pravne varnosti, ki naj jo zagotovi pravnomočnost odločitev, ki so jih že sprejela pristojna sodišča. Kljub temu, da je že pravnomočna sodba Upravnega sodišča, ki odgovarja na vprašanje zakonitih razlogov za odvzem koncesije, jo je Vrhovno sodišče pri odločanju zaobšlo, s tem znova vneslo v pravno razmerje negotovost in porušilo pravno varnost, ki naj jo strankam zagotovi že pravnomočna odločitev sodišča.
 

Datoteke

acrobat Sklep
[232.98 KB]
acrobat Odločba
[277.95 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Korpič - Horvat
[232.98 KB]
acrobat Odklonilno LM dr. Mežnar
[230.32 KB]