Arhiv novic

AktualnoNovice

19.12.2012
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-II-1/12, U-II-2/12
Številka: U-II-1/12-24 
                     U-II-2/12-23
Datum: 17. 12. 2012

                                                                     
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO
 
I.
 
Odločitev

Z odločbo št. U-II-1/12, U-II-2/12 z dne 13. 12. 2012 je Ustavno sodišče odločilo, da bi z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH) in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) na referendumih nastale protiustavne posledice. Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Korpič – Horvat, ki je dala odklonilno ločeno mnenje. Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Petrič.

Ustavno sodišče je presodilo, da morajo imeti prednost ustavne vrednote, ki bi zaradi izvedbe referendumov in še bolj zaradi morebitne zavrnitve ZSDH in ZUKSB ostale nezavarovane do te mere, da bi to ogrozilo ravnotežje med različnimi ustavnimi vrednotami. Zato se mora umakniti pravica zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Vrednote, ki jih je izpostavil Državni zbor in ki imajo po presoji Ustavnega sodišča glede na okoliščine hude gospodarske krize prednost pred pravico zahtevati razpis referenduma, so:

─   učinkovito izvajanje funkcij države, vključno z ustvarjanjem pogojev za razvoj gospodarskega sistema,

─   uresničevanje človekovih pravic, zlasti pravic socialne varnosti in varstva dela ter pravice do svobodne gospodarske pobude,

─   spoštovanje sprejetih mednarodnopravnih obveznosti države,

─   zagotavljanje učinkovitosti pravnega reda Evropske unije na ozemlju Republike Slovenije.

Državni zbor je izkazal, da je treba nujno zagotoviti takojšnjo uveljavitev zakonskih ukrepov zaradi varstva navedenih vrednot v danih okoliščinah ekonomske krize. Predložitev sprejetih zakonov v referendumsko odločanje in njihova zavrnitev na referendumih bi zato pomenila protiustavne posledice. Zato referenduma o ZSDH in ZUKSB ustavno nista dopustna.

...


Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo in bistveni razlogi za odločitev
[158.85 KB]
acrobat Odločba
[298.19 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ernesta Petriča
[188.11 KB]
acrobat Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Etelke Korpič - Horvat
[204.25 KB]